فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

طرح ولايت؛ ميراث ماندگار

با توجه به ضرورت ارائه مستدل و جامع منظومه نظری و کاربردی اسلام ناب محمدی… به منظور تأمین نیازهای نظام و جامعه اسلامی و ترویج اندیشهها و معارف بنیادین اسلامی و علوم انسانی اسلامی، برای اقشار گوناگون در گستره ملی و بینالمللی به ویِژه دانشجویان و اقشار مستعد و تأثیرگذار، مرکز آموزش اندیشههای بنیادین(مآب) زیر نظر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به ریاست حضرت آیت الله مصباح یزدی(ره) در سال 1375 تأسیس گردید....