فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

گزارشي از مركز مشاوره مأوا

 يکي از برکات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) تأسيس مرکزي براي ارائهي مشاوره به جامعه و راهنمايي آن براي حل مشکلاتشان بود. اين احساس نياز بر اساس تأکيد فراوان حضرت علامهمصباح رضوانالله عليه نسبت به نياز جامعه به مشاوره روانشناسانه‌‌ي اسلامي، صورت پذيرفته بود. بر همين اساس مرکز مشاوره مأوا تأسيس شد....