فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

معناشناسي دين از ديدگاه علامه مصباح يزدي(ره)

آيتالله مصباح يزدي در دهه هشتاد شمسي طي جلساتي در کانون گفتمان ديني در حوزه علميه قم به مناسبت بحث دربارهي قلمرو دين به معناشناسي دين پرداخت. در اين مقال، ديدگاه علامه مصباح در زمينه تعريف دين بر اساس مباحث مطرح شده در آن جلسات به گونه منسجم ارائه ميشود....