فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

نقش علامه مصباح در گستره معارف قرآن و حديث

اگرچه برخی فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی استاد محمد تقی مصباح یزدی دام ظله را بیشتر به عنوان فیلسوفی دارای آثار متعدد فلسفی میشناسند؛ اما بیگمان ایشان یکی از مفسران و قرآنپژوهان و نیز حدیثپژوهان برجسته حوزه علمیه قم در روزگار ماست که در دو حوزه قرآن و حدیثپژوهی آثار بدیع و نوآمدی دارند. با آنکه بیشتر مباحث تفسیری ایشان در قالب تفسیر موضوعی با نام «معارف قرآن» سامان یافته ولی...