فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

نقش مردم در حكومت از منظر علامه مصباح يزدي (ره)

یک سؤال مهم و اساسى در فلسفه سیاست این است که چه کسى حق دارد بر مسند حکومت قرار بگیرد و اداره امور یک جامعه را در دست داشته باشد. به عبارت دیگر، ملاک اینکه فرد یا گروهى حق امر و نهى کردن در امور اجتماعى داشته باشد و مردم ملزم به اطاعت باشند چیست؟ به عبارت روشنتر، «منبع مشروعیت حکومت» از کجاست؟ از نظر تفکر اسلامى حق حاکمیت و حکومت ذاتاً و اصالتاً از آن خداى متعال است و هیچ فرد یا گروهى از چنین حقى برخوردار نیست مگر ...