فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

بنيان مرصوص

مبارزه فکری و عملی علامه مصباح(ره) در رویارویی با فرقهها در مصاحبه با حجتالاسلام و المسلمین محمد ابوترابیاشاره:برخي از گروهها و جريانها با استفاده از تاکتيکهاي رواني و به کارگيري روشهاي کنترل ذهني، نوعي رابطه مطلق و بسيار خطرناکي را بين تشکيلات و يا رهبر تشکيلات با عضو و يا پيرو آن به وجود ميآورند و به اين وسيله قدرت دفاعي و رواني عضو يا پيرو را به حدي از بين ميبرند که آن فرد انسجام فکري و قدرت تحليل خود را به گونهاي از دست ميدهد که ديگر توان «نه گفتن» ندارد و به ابزاري تبديل ميشود که هر فرماني را بدون ارزيابي درست يا غلط بودن آن به اجرا در ميآورد. علامه مصباح رضواناللهعليه از دوران قبل از انقلاب به مبارزه با فرقهها پرداخته و نقش بهسزايي در فرقهزدايي از جامعه داشتهاند. بر آن شدهايم در خصوص تبيين نقش علامه در مقابله با اين تاکتيک دشمنان دين، با يکي از نيروههاي انقلابي ، امنيتي و فعال که خود شاهد و درگير در اين مسئله بوده است، به گفتگو بنشينيم.