فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

حرف اول- راهي جز انتخاب نداريم اما شرافتمندانه

سرانگشت من-تو-او؛ ما-شما-ایشان، روی یک برگِ رأی، سرنوشت کشور و ملت و انقلاب عزیزمان را رقم خواهد زد. در شرایطی که دشمنان انقلاب اسلامی این روزها با تمام توان رسانه­ای خود نوک تیز حملات سهمگینشان را متوجه انتخابات ریاست جمهوری ما کرده­اند، یعنی این‌که انتخابات بسیار سرنوشت‌ساز است یا برای ما و به مصلحت کشور و ملت و نظام، چنان‌چه در صحنه حضور یابیم و به وظیفه‌ی انقلابی خود آن‌گونه که باید و شاید عمل کنیم و یا برای دشمن و به نفع و دلخواه بیگانگان، اگر صحنه را از اصل رها کنیم ویا تن به نیات پلید و رأی به اراده‌ی شیطانی و بها به خواست ناحق او دهیم. ...