فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

عدم حضور،‌ گناهي بزرگ

انتخابات نشانه حيات ملت«اگر بخواهید در مقابل دنیا اظهار حیات بکنید که بگویید ما بعد از گذشتن چندین سال زنده هستیم، باید مشارکت کنید. اگر خدای‌نخواسته از عدم‌مشارکت شما یک لطمه‌ای بر جمهوری اسلامی وارد بشود، بدانید که آحاد ما که این خلاف را کرده باشیم خدای‌نخواسته مسئول هستیم؛ مسئول پیش خدا هستیم. مسئله،  ....