فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

تحول توحيدي

تحولات اجتماعی و سیاسی از منظر قرآن کریم را می­توان در دو گزاره­ی جداگانه مورد بررسی قرار داد. در بحث تحول اجتماعی می­توان به سه مسئله­ی بعثت، دعوت و هجرت اشاره کرد. در بحث تحولات سیاسی نیز می­توان به مولفه­هایی نظیر: انقلاب براي خدا، تشکيل حکومت، جهاد با دشمن، تبري از دشمنان، مبارزه با منافقان ، منحرفان و استکبارستيزي اشاره کرد...