فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

رکن انقلاب؛ سرمایه‌ی اجتماعی‌ یا انباشت سرمایه؟!‏

مقدمهسرمایه اجتماعی (social capital) مفهومی است که به دلیل تاکید بر ارتباطات انسان‌ها و شبکه روابط بین افراد، قدمتی به اندازه تاریخ بشریت دارد اما در ادبیات علوم اجتماعی مفهوم نوینی به شمار می‌رود که از علوم اجتماعی وارد عرصه علوم سیاسی گردیده و در کنار سرمایه‌های انسانی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی، یا بعد معنوی یک اجتماع، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی، قادر است به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع، فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... را امکان‌پذیر سازد. در واقع، سرمایه اجتماعی را می‌توان در کنار سرمایه‌های اقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت ملی به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره‌برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (مادی) و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد ...