فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

حضور در انتخابات، ظهور امر به معروف‏

نظام‌های سیاسی همواره بقا و تقویت خویش را در پشتوانه مردمی و مشارکت سیاسی مردم در اعمال حاکمیت تعریف می‌کنند. بارزترین و گویاترین وجه مشارکت سیاسی مردم، شرکت در انتخابات است که در عرف سیاسی هر چه میزان مشارکت عمومی در انتخابات، گسترده‌تر باشد، مقبولیت و به تعبیر (غیر توحیدی) مشروعیت حکومت و هیئت حاکمه در سطح ملی و جهانی، افزون خواهد شد. اساسا پشتوانه مردمی به عنوان بالاترین عنصر اقتدار ملی و بازدارندگی بین‌المللی همواره مورد توجه حاکمان بوده است و به همین جهت نظام‌های سیاسی با به کارگیری تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود، سعی می‌کنند مردم را به مشارکت اجتماعی کشانده و اقتدار حکومت را عیان سازند. این نکته راهبردی همواره مورد تاکید امامین انقلاب در هدایت سکان این کشتی بوده است. مقام معظم رهبری می‌فرمایند: ...