فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

اصل چهارم، نگهبان «قانون اساسی»‏

مردم ایران زمانی که در سال58، به نظام جمهورى اسلامى رأى دادند. قطعا هر نظامی دارای ارکان و سازکار خاص خود است که برای این ارکان وظایف و ارتباط با سایر نهادها  تعریف شده است. نظام جمهوری اسلامی یک هویت بسیط است که دارای دو جز  جمهوریت و اسلامیت  است و این اجزا قابل تفکیک نیستند، به‌گونه‌ای این نظام مقدس  با یک هویت بسیط دیده می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای صیانت از این هویت نهادی به نام شورای نگهبان تعریف شده است. شورای نگهبان هر جا که از قوانین اسلامى دفاع مى‏ کند، از رأى جمهور هم دفاع مى‏کند. لکن، بعضى ‏ها به نحوى با این مرکب برخورد مى‏کنند که انگار مردم ما در دوازده فروردین، دو برگ رأى به صندوق انداخته‏ اند: یکى ...