فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

شورای نگهبان، پاسدار جمهوریت و اسلامیت نظام

هیچ گاه نظام سیاسى جمهورى اسلامى، قابل تجزیه به دو رکنِ جمهورى و اسلامى نیست. جمهورى اسلامى، یک هویت واحد است و تجزیه آن مشکل‏ساز است. درباره نقش و جایگاه مردم در نظام دینی، در اصل ششم قانون اساسى و اصول متعدد دیگر که بر مبناى اصل ششم تدوین شده، تعابیری مانند مردم‏سالارى و جمهورى، تعابیرى ذوقى محسوب مى‏شوند. اصل ششم و اصولِ مبتنى بر آن، که دارای اعتبار محکم حقوقى است، یک نظام اسلامى تخطئه‏ناپذیر حاکم را تعریف می‌کند که در عِداد مُقدمات و مُقومات آن نظام، مردم هستند که در اداره امور کشور مشارکت...