فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

نظم جديد جهاني شرق محور‏

چکیده: پس از جنگ جهانی دوم، نظام سلطه‌گرانه‌ی دوقطبی به رهبری دو ابرقدرت آمریکا و شوروی شکل گرفت و کشورهای دیگر بر اساس نزدیکی به یکی از این دو قطب به حیات سیاسی خود ادامه می‌دادند. نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی نظریه‌ی تقابل با نظام سلطه را مطرح کردند و همین امر سبب همراهی دو ابرقدرت علیه انقلاب اسلامی گردید ...