فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

مفهوم رجل مذهبی ـ سیاسی در اصل 115 قانون اساسی ‏

جمهوری اسلامی نظامی است که حضرت امام خمینی(ره) در کشور ایران به پشتوانه مردم، بنا نهاد. این نظام، دارای ساختاری نوین و کارآمد از مبانی اسلام اصیل است که بر مبنای باورها، داده‏ها و آموزه‏های آن دین مبین اسلام استوار است. بنابر آن داده‌ها و آموزه‌ها، ولی‏فقیه در رأس نظام جمهوری اسلامی قرار داد و از مشروعیت الهی برخوردار است و هر نوع اعمال حاکمیت بدون اذن او فاقد مشروعیت است. یکی از مناصب خطیر در جمهوری اسلامی، منصب ریاست جمهوری است و مشروعیت آن بعد از احراز صلاحیت‌ها توسط نهادهای ذی‌ربط و رأی مردم، برآمده از تجویز و تنفیذ ولی فقیه و...