فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

سكولاريزم در ايستگاه آخر!

اشاره: به یک معنا می‌توان سکولاریزم را عصاره و چکیده تمدن غرب دانست. اندیشه سکولاریسم که خمیر مایه همه ایسم‌های غربی و به نوعی منشأ پیدایش تمام مکاتب مادی است، امروز به ایستگاه آخر خود رسیده و ناکارآمدی‌اش برای همگان ثابت شده. اینکه در تحولات آخر دنیا، سکولاریسم چه وضعیتی را طی می‌کند، موضوع مهمی است ...