فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

وزن صندوق‌ها و اعتبار نظام

هدف اولی و اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه انتخابات،  حضور و مشارکت حداکثری مردم پای صندوق‌های رای، و هدف ثانوی رای‌آوری فرد اصلح برای مسئولیت ریاست جمهوری و سایر مناصب است. با توجه به عملکرد برخی دولت‌های گذشته، و احساس ناامیدی و یاس مردم از اصلاح وضع موجود، و در نتیجه خوف عدم‌مشارکت حداکثری، ضروری است اقدامات و راهکارهای تحقق مشارکت حداکثری توسط دلسوزان انقلاب اسلامی تبیین گردد. از همین‌رو در این نوشتار ابتدا به مساله چگونگی مشارکت حداکثری و سپس به معیارهای اصلح می‌پردازیم...