فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

تقوا، مانع فساد فردی و ساختاری

انسان فطرتا خودش را دوست میدارد و حب نفس، یکی از گرایشهای مهم فطری انسان است که منشأ بسیاری از اقدامهای بشر را تشکیل میدهد. بر همین اساس، انسان بهگونهای است که میخواهد منافع را ابتدا به خود و سپس به وابستگان نزدیک خود مانند خانواده، دوستان، و هم‌حزبیهایش اختصاص دهد. عقل و دین به این گرایش طبیعی انسان جهت میدهند و مسیر صحیحی را برای ارضای این گرایش انسان ترسیم میکنند تا موجب مفسده و ظلم به دیگران نشود. طبق عقل و سیره‌ی عقلا، اختصاص منافع به خود و وابستگان به خود، اگر به قیمت تجاوز به حقوق الهی و ...