فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

فرهنگ، پرچم سرافرازی یا سرافکندگی

ازآن‌جا که رفتار انسان‏ها از آرمانها و اهدافشان سرچشمه می‏گیرد و آرمانها و اهداف نیز از باورها، ‌ارزش‌ها، اخلاق و آداب انسان‏ها نشئت می‏گیرند، می‏توان گفت فرهنگ، منشأ تکوین رفتارهای آحاد جامعه است. ‌به‌طوری انسان‏ها بر اساس فرهنگ خود، آرمانهای خود را تعیین، و برای نیل به آن اهداف و آرمان‌ها تلاش می‏کنند. بنابراین فرهنگ سرچشمه‌ی همه‌ی فعالیت‏های فردی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و مجموعه‌ی فعالیت‏های مذکور در یک جامعه موجب پیدایش تمدن آن جامعه می‏گردد. پس فرهنگ موجب رویش تمدن در جامعه است. در نتیجه فرهنگ جوهر تمدن، و تمدن نمود فرهنگ جامعه است.....