فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

نيل، نظام سلطه را هم مي‌بلعد!

با چه منطقی افول نظام سلطه را تحلیل میکنیم؟اساساً منطق تحلیل روابط بین‌الملل بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: منطق‌های مادی و منطق‌های معنوی. در منطق مادی تحلیل، ابزار تحلیل، یکی داده‌های اطلاعاتی است که در اختیار صاحبان تحلیل قرار می‌گیرد و دیگری هم تئوری‌های بشر ساخته است اما منطق تحلیل رهبران الهی فقط داده‌های اطلاعاتی و تئوری‌های مادی نیست بلکه یک زمامدار دین و سیاست‌مدار دینی به این اکتفا نمی‌کند ...