فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

امانت، حق‌الله و حق‌الناس

امانت در لغت به معنی ودیعه است. امانت (هرچه باشد)، به معناى چیزى است كه نزد غیر، ودیعه بسپارند، تا او آن را براى سپارنده حفظ كند و سپس به وى برگرداند. لذا در مفهوم امانت، حق دیگران لحاظ شده است؛ یعنی امانت بر چیزی دلالت میکند که از آنِ غیر دارنده‌ی امانت است، ولی موقتاً به شخص دارنده‌ی امانت سپرده شده است....