فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

ساده‌زیستی، پیشانی نظام اسلامی

یکی از مسائل اساسی در بحث کارگزاران و صاحب‌منصبان دولتی، مسئله‌ی سطح معیشت آنان است؛ یعنی دولتمردان از حیث امکانات و رفاه و بهره‌وری از مواهب دنیوی، در چه سطحی باید باشند؟ اگر طبقات جامعه را از جهت زندگی مادی به چهار طبقه‌ی عالی، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم کنیم، سطح زندگی مطلوب دولتمردان چیست؟ آیا آنها میتوانند مانند طبقه‌ی مرفه زندگی کنند؟ آیا میتوانند در سطح طبقه‌ی خوب یا متوسط جامعه امکانات مادی برای خود در نظر بگیرند ...