فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

توانمندی، پیشبرنده¬ی اهداف انقلاب

یکی از معیارهای مهم مدیریتی برای گزینش دولتمرد اسلامی برخورداری توان اداره امور است، برای اداره‌ی امور جامعه، صرف آشنایی با قوانین کشور و قواعد تأمین مصالح جامعه کفایت نمیکند؛ زیرا گاه افرادی هستند که در شناخت قوانین و انتخاب دیدگاههای برتر قدرت خوبی دارند؛ در میان طرحها و نقشههای متفاوت برای تأمین مصالح جامعه طرح برتر را تشخیص می­دهند، ولی در مقام اجرای آن طرح مشکل دارند؛ یعنی با بسترها و زمینه‏های اجرای آن آشنا نیستند. ازاین‏رو بدون لحاظ کردن مقدمات لازم برای اجرای یک برنامه، وارد فاز اجرای آن می‏شوند و....