فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

ولایت‌پذیری، ملاک مشروعیت و مقبولیت

یکی از معیارهای مدیریتی و عملی گزینش کارگزار دولت اسلامی، ولایت‌مداری است؛ زیرا قائمه و عمود خیمه‌ی حکومت اسلامی، ولی یا حاکم اسلامی است که در عصر حضور، امام معصوم و در عصر غیبت، ولی فقیه، مصداق آن است؛ بهگونهای که در عصر غیبت، حکومت غیر ولی فقیه مشروعیت ندارد و سایر مناصب حکومتی مشروعیتشان را با اذن ولی فقیه جامعالشرایط میگیرند. بر این اساس، اطاعت از ولی فقیه از شروط لازم کارگزاران نظام اسلامی در عصر غیبت است؛ لکن در مفهوم و نصاب ولایت‌مداری اختلاف نظرهایی وجود دارد که ابتدا مفهوم ولایت‌مداری، سپس نصاب ولایت‌مداری ....