فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

بهائيت، پيش‌قراول بي‌حجابي

توضیح مطلب اینکه ناکارآمدی نظام سیاسی حکومت قاجار که به ورود استعمار انگلیس در ایران منجر شد، علمای شیعه را به عنوان کارآمدترین عنصر سیاسی ـ دینی، در مقابل انگلیسی‌ها قرار داد. با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفویه و حمایت گسترده آن‌ها از علمای شیعه و دخالت دادن آن‌ها در امر حکومت ...