فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

گسل‌سازی غرب‌گرایان، سیاستی تکراری ‏

گفته می‌شود، زندگی سیاسی در هر کشوری به شیوه‌های گوناگون، تحت تاثیر گسست‌های اجتماعی خاص آن کشور و نحوه صورت‌بندی آن شکاف‌‌ها قرار می‌گیرد. تنوع جامعه‌شناسی سیاسی کشورهای گوناگون،  ناشی از نوع و تعداد این گسست‌ها و نحوه آرایش و یا ترکیب آن‌هاست ....