فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

توهم بهبودی اقتصادى و رابطه با آمریکا

از جمله موضوعاتی که دستگاه رسانه‌ای غرب و دنباله‌ی داخلی آن‌ها سعی دارند به جامعه ایرانی تلقیق کنند، تصویری بهشت‌گونه‌ی حاصل از رابطه اقتصادی با آمریکا است. و چنین وانمود می‌شود که این ارتباط می‌تواند برطرف کننده بسیاری از معضلات و مشکلات اساسی اقتصادی ایران باشد...