فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

پیشرفت و عملکرد دولت‌ها ‏

رفتارشناسی دولت‌ها نسبت به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. قبل از ورود به بحث، بایستی رویکرد رقیب را کاملا شناخت.از آن‌جا که واژه‌ی پیشرفت در ادبیات جمهوری اسلامی جایگزین توسعه است در ابتدا به عنوان مقدمه؛ به تبیین مفهوم توسعه می‌پردازیم....