فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

معرفی کتاب

اکثر متفکران و بیشتر مکاتب سیاسی حکومت را برای جامعه بشری امری ضروری می‌شمارند و تشکیل حکومت برای جامعه را امری اجتناب ناپذیر می‌دانند؛ به‌گونه‌ای که بدون تشکیل حکومت مردم به اهداف مادی و معنوی خود نخواهند رسید و انسان‌ها از دستیابی به بسیاری از حقوق و کمالات لایق خود محروم خواهند ماند...