بررسي رابطة دين و اخلاق از نگاه نيچه

سال پنجم، شماره اول، پياپي 15، بهار و تابستان 1393


امير خواص / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره  sajed1362@yahoo.com


دريافت: 5/8/1393 ـ پذيرش: 17/1/1394چكيده


دين و اخلاق به عنوان دو موضوع همزاد بشر، همواره از دغدغه هاي اصلي انسان ها به شمار مي رفته است. در طول تاريخ تفكر اخلاقي ـ فلسفي، نظرياتي چند پيرامون ارتباط دين و اخلاق شكل گرفته است. يكي از اين نظريه ها، تباين ميان دين و اخلاق است. اين نظريه معتقد است: هيچ گونه ارتباطي ميان دين و اخلاق وجود ندارد. نيچه از جمله انديشمنداني است كه در نقد نظريۀ اخلاق مسيحي، به چنين نظريه اي رسيده است. وي دين و اخلاق را متباين دانسته، هدف اخلاق را رسيدن به قدرت و انسان اخلاقي را انسان قدرتمند مي داند. اين مقاله با رويكرد تحليل و اسنادي، به بررسي رابطة دين و اخلاق از نظر نيچه مي پردازد.


كليدواژه ها: دين، اخلاق، اخلاق مسيحي، ارتباط دين و اخلاق، تباين، نيچه.