تحليل محتواي بعد اخلاقي اهداف مصوب در كتاب هاي درسي دورة متوسطه ايران

سال پنجم، شماره اول، پياپي 15، بهار و تابستان 1393


حسن نجفي / دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات برنامه درسي دانشگاه شاهد hnajafih@yahoo.com


رضا جعفري هرندي / استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه قم


اكبر رهنما / دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد


دريافت: 24/11/1392 ـ پذيرش: 4/4/1393چكيده


اين پژوهش، با هدف تحليل ميزان توجه به بعد اخلاقي اهداف مصوب در كتاب هاي درسي دورة متوسطه ايران به روش توصيفي، از نوع تحليل محتوا انجام شد. جامعة آماري، كتاب هاي درسي دورة متوسطه در سال تحصيلي 93- 1392 بود كه از ميان آنها، 11 جلد كتاب درسي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري، چك ليست تحليل محتواي محقق ساخته بود. عمده ترين يافته هاي پژوهش بيانگر اين است كه: 1. كتاب هاي دورة متوسطه، 347 مرتبه به بُعد اخلاقي اهداف مصوب توجه نموده اند. 2. ميزان توجه در كتاب هاي پايه هاي اول، دوم، سوم و چهارم دورة متوسطه، به ترتيب 120، 96، 41 و 90 مرتبه مي باشد. 3. بيشترين فراواني مشاهده شده مربوط به كتاب دين و زندگي پايه دوم با 59 مرتبه است. 4. در كتاب هاي زيست شناسي پايه اول و تاريخ معاصر ايران پايه سوم، توجهي به بُعد اخلاقي اهداف مصوب نشده است. 5. در مجموع، توجه به بعد اخلاقي اهداف مصوب، در كتاب هاي درسي دورة متوسطه، ضمن نامتناسب بودن با ويژگي هاي روان شناختي و زيست شناختي دانش آموزان، در حد پايين قرار داشته است.


كليدواژه ها: تحليل محتوا، كتاب درسي، دورة متوسطه، بعد اخلاقي اهداف مصوب.