تأثير زيارت مشاهد اهل بيت عليهم السلام بر رشد اخلاقي


سال پنجم، شماره دوم، پياپي 16، پاييز و زمستان 1393


سيداحمد فقيهي / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره


ابوالفضل عسکري / کارشناس ارشد تربيت مربي اخلاق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره


                                                                                                                             askari_86@yahoo.com


دريافت: 15/12/1393 ـ پذيرش: 30/4/1394چكيده


پژوهش حاضر با هدف بررسي فرايند تأثير زيارت مشاهد اهل بيت علیهم السلام بر رشد اخلاقي، در صدد پاسخ گويي به پرسش هايي است که چيستي رشد اخلاقي، چرايي زيارت مشاهد اهل بيت علیهم السلام از منظر اخلاق و اثرات زيارت مشاهد اهل بيت علیهم السلام بر نفس و ساحت هاي آن و چگونگي اين اثرگذاري را دنبال مي کنند. رشد اخلاقي همان کمال روحي و آراستگي به فضايل اخلاقي است، که در فرايند «تربيت اخلاقي» با پاک سازي و تضعيف موانع و همچنين با ايجاد و تقويت عوامل در هريک از ساحت هاي بينشي، گرايشي و توانشي حاصل مي شود. در تربيت اخلاقي، متربي نيازمند روش هايي است تا رشد اخلاقي را در ساحت هاي سه گانه تحقق بخشد، زيارت يکي از روش هاي تربيت اخلاقي است که با رفع و يا تضعيف موانعي مانند شک و ترديد، دنياگرايي و آثار ذنوب، و همچنين با ايجاد و تقويت عواملي مانند معرفت، اميد، ياد خدا و ايمان موجب بالندگي در هريک از ساحت هاي بينشي، گرايشي و توانشي و سرانجام رشدِ اخلاقي متربي مي شود. گفتني است كه اين پژوهش به روش تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي انجام شده است.


کليدواژه ها: زيارت، اهل بيت علیهم السلام، رشد اخلاقي، بينشي، گرايشي، توانشي.