تحليل آثار مادي حسادت در كلام امير المؤمنان عليه السلام


سال پنجم، شماره دوم، پياپي 16، پاييز و زمستان 1393


نورسته قنبرزاده / دانشجوي كارشناسي ارشد علوم حديث، گرايش نهج البلاغه دانشگاه علوم قرآن و حديث قم


                                                                                                                      nghanbarzade@yahoo.com


زهره نريماني / استاديار علوم قرآن حديث دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم كرمانشاه


دريافت: 25/12/1393 ـ پذيرش: 20/5/1394چكيده


هدف اين پژوهش، تحليل آثار مادي حسادت در کلام حضرت علي علیه السلام است. روش پژوهش کتابخانه اي و تحليل محتواست. يافته هاي اين پژوهش در زمينة آثار حسادت، تحليل و چگونگي تأثير اين يافته هاست. يافته هاي پژوهش شامل آثار جسماني، روحي - رواني، ذهني- فکري و اجتماعي در کلام حضرت علي علیه السلام است كه با توجه به کلام حضرت علي علیه السلام و علوم روز بررسي شده است. يافته ها شامل تأثير متقابل پيامدهاي حسادت است. به اين شکل که فکر اشتباه و ذهنيت نادرست شخص حسود، اثرات روحي- رواني بر شخص دارد و تأثيرات روحي- رواني بر جسم شخص حسود نيز اثر مي گذارد. همه اين موارد به محيط پيرامون شخص حسود سرايت مي کند و گسترة آن وسيع تر مي شود. نتيجه اينکه حسد و گناهاني مانند آن آثار متفاوت و وسيعي دارند؛ به طوري  که سلامت فردي و اجتماعي شخص حسود در معرض خطر خواهد بود.


کليدواژه ها: حسادت، حضرت علي علیه السلام، اثرات فردي، اثرات اجتماعي.