معيارهاي اخلاق اسلامي در خبرنگاري


سال پنجم، شماره دوم، پياپي 16، پاييز و زمستان 1393


محمد حاجي اسماعيلي / کارشناس ارشد علوم حديث گرايش اخلاق دانشگاه قرآن و حديث


                                                                                                                   jahadimohammad@chmail.ir


سيدحسن اسلامي / استاد دانشگاه اديان و مذاهب قم


دريافت: 10/4/1394 ـ پذيرش: 30/9/1394چكيده


امروزه اخبار به نيازي ضروري براي همه تبديل شده است. اطلاعات و اخباري که رسانه ها به مردم ارائه مي کنند در انديشه و احساسات و نيز در سبک و شيوة زندگي آنها مؤثر است. خبرنگاران که بدنة اصلي رسانه ها را تشکيل مي دهند از ميان هزاران رويداد کوچک و بزرگي که هر شبانه روز در سراسر دنيا روي مي دهد دست به انتخاب مي زنند. آنچه تحت عنوان خبر از رسانه پخش مي شود، در اصل حاصل انتخاب ها و تصميم گيري هاي آنهاست و ازآنجاکه هر گزينشي نياز به معيار دارد، نگارنده کوشيده معيارهاي اخلاقي را از ميان متون ديني اسلامي استخراج كند و به اين پرسش اساسي پاسخ دهد که از نظر اسلام، چه کسي و با چه ويژگي هاي اخلاقي مي تواند عهده دار مسئوليت خبرنگاري در جامعة اسلامي  باشد و بعد از تصدي اين مسئوليت، چه معيارهاي اخلاقي را بايد رعايت کند. اين مطلب ضمن بيان هفت اصل از اصول اخلاق حرفه اي خبرنگاري و پاسخ به برخي مسائل اخلاقي مورد نياز آنان ارائه شده است.


کليدواژه ها: اخلاق خبرنگاري، اخلاق حرفه اي، اخلاق رسانه، معيار هاي اخلاقي رسانه، حريم خصوصي.