طبقه بندي رويكردها و تئوري هاي كلان در باب اخلاق


سال پنجم، شماره دوم، پياپي 16، پاييز و زمستان 1393


محمد بهشتي / استاديار علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                     mbeheshti@rihu.ac.ir


دريافت: 7/5/1394 ـ پذيرش: 13/10/1394چكيده


نقش وثيق اخلاق در همة شئون وجودي انسان و در سطحي ترين لايه هاي زندگي تا عميق ترين جنبه هاي آن بر کسي پوشيده نيست. تلاش هاي علمي در اين زمينه، موجب شد طيف گسترده اي از رويکردها و تئوري ها در باب اخلاق در دسترس باشد، اما ايهام، پراکندگي و تشتت را نيز با خود به همراه داشت و لذا به طور جدي نيازمند نظم و انتظام و طبقه بندي بود. بي ترديد طبقه بندي رويکردها و تئوري ها در باب اخلاق موجب نظم و انتظام علمي و به وجود آمدن منظومه معرفتي اخلاقي است و تشتت و پراکندگي را از بين مي برد. هدف اين نوشتار، اين است که رويکردها و تئوري هاي مختلف اخلاقي را طبقه  بندي كنيم. در گفتار نخست، رويکردها و تئوري هاي کلان اخلاقي به لحاظ مأخذ و مستند و نيز شيوة ارائه طبقه بندي شده است و در گفتار دوم، طبقه بندي به لحاظ غايت و نتيجه است.


کليدواژه ها: اخلاق، تئوري، رويکرد، طبقه بندي، مأخذ و مستند، غايت و نتيجه، دانشوران.