ارائة مدل پيشگيري از رفتارهاي انحرافي از طريق رهبري و ارزش هاي اخلاقي


سال پنجم، شماره دوم، پياپي 16، پاييز و زمستان 1393


محسن گل پرور / دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)      drmgolparvar@hotmail.com


شيرين نيري / کارشناسي ارشد روان شناسي صنعتي و سازماني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)


آرزو اشجع / کارشناسي ارشد روان شناسي صنعتي و سازماني دانشگاه اصفهان


دريافت: 20/11/1393 ـ پذيرش: 25/4/1394چكيده


اين پژوهش با هدف بررسي مدل پيشگيري از فرسودگي هيجاني و رفتارهاي انحرافي از طريق رهبري اخلاقي و ارزش هاي اخلاقي اجرا شد. از جامعة آماري يک شرکت صنعتي، 385 نفر با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه اي نمونه گيري شدند. ابزارهاي پژوهش، شامل پرسش نامه نُه سؤالي رهبري اخلاقي، پرسش نامه چهار سؤالي ارزش هاي اخلاقي، پرسش نامة هشت سؤالي رفتارهاي انحرافي و پرسش نامة نُه سؤالي فرسودگي هيجاني بودند. داده ها از طريق ضريب همبستگي پيرسون، مدل سازي معادله ساختاري و تحليل رگرسيون واسطه اي تحليل گرديد. نتايج نشان داد كه فرسودگي هيجاني و رفتارهاي انحرافي با رهبري و ارزش هاي اخلاقي داراي رابطه منفي معنادار (01/0p<) هستند. نتاج حاصل از مدل سازي معادلة ساختاري نيز نشان دادند كه رهبري اخلاقي و تأكيد بر ارزش هاي اخلاقي ابتدا موجب تضعيف فرسودگي هيجاني مي شوند و سپس فرسودگي هيجاني تضعيف شده زمينه تضعيف گرايش به رفتارهاي انحرافي را فراهم مي سازد.


كليدواژه ها: رهبري اخلاقي، ارزش هاي اخلاقي، فرسودگي هيجاني، رفتارهاي انحرافي.