استنتاج بايد از هست


سال پنجم، شماره دوم، پياپي 16، پاييز و زمستان 1393


 


سيدحبيب دشتي / دانشجوي دكتري فلسفة اخلاق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره


                                                                                                                  dashti_2027@yahoo.com


دريافت: 9/12/1393 ـ پذيرش: 15/5/1394چكيده


مسئلة «استنتاج بايد از هست»، يکي از مسائل مهم در معرفت شناسي اخلاق است. درستي نظريه هايي که گزاره هاي اخلاقي را از طريق ارجاع به گزاره هاي غيراخلاقي توجيه مي کنند، مبتني بر پيش فرضِ امکان استنتاج بايد (اخلاقي) از هست مي باشد؛ اما گروهي از فيلسوفان اخلاق ادله اي براي عدم امکان استنتاج بايد (اخلاقي) از هست آورده  اند. اين پژوهش با رويكرد نظري و تحليلي، تلاش دارد تا با طرح ادلة دو طرف و ارزيابي آنها، امکان استنتاج بايد (اخلاقي) از هست و چگونگي اين استنتاج را نشان دهد.


كليدواژه ها: فرااخلاق، بايد، هست، هيوم، جان سرل، آيت الله مصباح.