توجيه گزاره هاي اخلاقي بر مبناي شهرت

سال ششم، شماره اول، پياپي 17، بهار و تابستان 1394


حسن محيطي اردكان / دانشجوي دكتري فلسفة اخلاق مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره


                                                                                                                         nagi1364@yahoo.comچكيده


مسئلة توجيه گزاره هاي اخلاقي يكي از مهم ترين مسائل معرفت شناختي در قلمرو فلسفة اخلاق به شمار مي رود. نظريات گوناگوني دربارة نحوة توجيه احكام اخلاقي در مقام اثبات ارائه شده است. شهرت گرايي ديدگاهي در فلسفة اخلاق است كه عمدتاً فلاسفة مسلمان آن را مطرح ساخته اند. در اين پژوهش تلاش شده ديدگاه مزبور دربارة توجيه گزاره هاي اخلاقي تحليل و بررسي شود. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه شهرت بما هو شهرت توان توجيه گزاره هاي اخلاقي را ندارد و تنها به اعتبار منشأ واقعي اش مي تواند توجيه كنندة گزاره هاي اخلاقي باشد.


كليد واژه ها: توجيه اخلاقي، شهرت گرايي، مقام اثبات.