بررسي نظام اخلاقي ابن مسكويه و سهم فلسفة يونان در آن

سال ششم، شماره اول، پياپي 17، بهار و تابستان 1394


زهرا آقاجري/ کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامي و عضو هيئت علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه


                                                                                                                     abbasit2009@gmail.comچكيده


يکي از اقسام اخلاق هنجاري، اخلاق فضيلت محور است که ريشه در يونان باستان دارد. از نخستين کساني که در محيط اسلامي مباحث اخلاق فضيلت محور را مطرح کرده، ابوعلي احمدبن محمد مسکويه رازي است. در اين پژوهش كوشيده ايم نخست به بررسي آراي ايشان در باب فضيلت و سعادت بپردازيم و آن گاه تأثيرپذيري وي از فلاسفة يونان را بررسي كنيم. حاصل اين پژوهش نشان مي دهد که ابن مسکويه به رغم تأثيري که از متفکران يوناني پذيرفته، با توجه به فرهنگ اسلامي اخلاق فضيلت، شريعت مداري را پايه ريزي کرده که تا زمان ما نيز مورد استفاده پژوهشگران حوزة اخلاق است.


کليدواژه ها: ابن مسکويه، فضايل، رذايل، سعادت، ارسطو.