نقش قاعدة اهم و مهم در حل تزاحمات اخلاق امنيتي

سال ششم، شماره دوم، پياپي 18، پاييز و زمستان 1394


علي بهرام طجري / دانشجوي دکتري مدرسي معارف اسلامي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره


                                                                                                                           A.B.tajari@gmali.com


احمدحسين شريفي / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره


دريافت: 9/8/1394 ـ پذيرش: 17/12/1394چكيده


اخلاق کاربردي به ‌منزلة يکي از رشته‌هاي نوين اخلاقي، داراي سه رسالت عمده است: نخست پاسخ‌گويي به مجموعة مسائل اخلاقي نوپديد و ويژه در هر يک از عرصه‌هاي اختصاصي زندگي مدرن، دوم تلاش در جهت تطبيق استدلال‌ها، ‌اصول و ارزش‌هاي اخلاقي در موارد خاص، و سرانجام حل تزاحمات اخلاقي. تزاحمات در عرصة اخلاق امنيتي آن‌گاه رخ مي‌دهد که نيروي امنيتي با دو تکليف در «مقام امتثال» مواجه ‌شود و وي ناگزير به يک انتخاب باشد. نکتة محوري در تعيين ملاکِ انتخابِ يکي از اطراف تزاحم و ارائة راه‌حل‌هاست. مقاله حاضر با بهره‌گيري از روش توصيفي و تحليلي، تنها به يک ملاک اساسي در حل تزاحمات اخلاقي يعني قاعده اهم و مهم پرداخته است. نتيجه نهايي تحقيق با تصوير صور تزاحم اين است که هرچند وقوع تزاحمات انکارناپذير است، اما با نظر به مباني فلسفي پذيرفتني در فلسفة اخلاق و با توجه به قواعدي چون قاعدة ياد شده، مي‌توان در حل آنها توفيق يافت؛ بدين‌معنا که اين تزاحمات بدوي‌ و غيرمستقرند.


کليدواژه‌ها: مباني، اصول، امنيت، اخلاق، اخلاق امنيتي، حريم خصوصي، تعارض، تزاحم.