تحليلي بر مؤلفه هاي تربيت اخلاقي از منظر مقام معظم رهبري

سال ششم، شماره دوم، پياپي 18، پاييز و زمستان 1394


سياوش ميرزايي / دانشجوي کارشناسي ارشد تاريخ و فلسفة آموزش و پرورش دانشگاه اصفهان


                                                                                      siyavash.m90@gmail.com


رضاعلي نوروزي / استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان


دريافت: 28/8/1394 ـ پذيرش: 22/1/1395چكيده


تربيت امري پيچيده، پردامنه و وقتگير است. آگاهي از روش ها و اهداف تعليم و تربيت به ويژه تربيت اخلاقي، مستلزم شناخت آراي مربيان بزرگ، خصوصاً صاحب نظران اسلامي است. ازاين رو هدف پژوهش حاضر بررسي مؤلفه هاي تربيت اخلاقي از ديدگاه مقام معظم رهبري است. روش مورد استفاده تحليل محتواي کيفي است. الگوي تربيتي اين پژوهش، قرار گرفتن تربيت اخلاقي در کنار تعليم است. منابع تحقيق شامل کتاب ها، مجلات، مقالات و سخنراني هاست. اصلي ترين هدف تربيت انسان هاي متفکر، محقق، پيشرو، عالم، متدين، متخلق و آراسته به فضايل اخلاقي براي رسيدن به بصيرت، سعادت و جامعة صالح در شئون فردي و اجتماعي است که دستيابي به غايت اصيل زندگي انساني يعني قرب الي الله و تخلق به اخلاق الله را دربر خواهد داشت.


کليدواژه ها: مقام معظم رهبري، تربيت اخلاقي، تعليم و تربيت، فضايل اخلاقي، بصيرت.