بررسي رابطه نگرش مذهبي با نگرش و رفتار محيط زيستي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور رامهرمز

سال ششم، شماره دوم، پياپي 18، پاييز و زمستان 1394


الهام اسراري / دانشيار دانشگاه پيام نور، تهران، ايران                                                   e_asrari@pnu.ac.ir


سحر رشيدي / دانشجوي دکتري آموزش محيط زيست دانشگاه پيام نور تهران جنوب


                                                                                                             Sahar_rashidi86@yahoo.com


دريافت: 17/6/1394 ـ پذيرش: 13/12/1394چكيده


هدف از این مطالعه، بررسی رابطة میزان نگرش مذهبی با نگرش و رفتار محیط  زیستی در میان دانشجویان دختر است. روش این پژوهش توصیفی - پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش، 320 نفر از دانشجویان دختر رشته های کشاورزی و زیست شناسی دانشگاه پیام نور شهرستان رامهرمز بود که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 96 نفر تعیین شده است. اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها با استفاده از نرم افزار spss19 و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. یافته ها نشان داد ضریب همبستگی پیرسون میان نگرش و رفتار محیط  زیستی با نگرش مذهبی به ترتیب برابر با 468/0 و 464/0 است. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان  داد، با توجه به ضریب همبستگی چندگانه (694/=R)، شدت رابطه بین متغیرهای ملاک و متغیر پیش بین بسیار قوی و اثر گذار بوده است. نتایج این پژوهش می تواند در طراحی و تدوین محتوای آموزشی مورد بهره گیری قرار گیرد.


کلیدواژه  ها: نگرش مذهبی، نگرش و رفتار محیط  زیستی، دانشجویان، دختران.