شاخصه هاي سرگرمي اخلاقي در سبك زندگي اسلامي


سال هفتم، شماره اول، پياپي 19، بهار وتابستان 1395سيد عبدالله ميرخندان / کارشناسي ارشد اخلاق کاربردي مؤسسة اخلاق و تربيت                     Abdollahmikhandan@yahoo.comسيدحميد ميرخندان / دانشجوي دكتري فرهنگ و ارتباطات داشگاه باقرالعلوم                   H.mirkhandan@yahoo.comدريافت: 18/04/1395 ـ پذيرش: 03/10/1395چکيدهسرگرمي بخش مهمي از سبک زندگي است. براي داشتن سبک زندگي اسلامي، بايد شاخصه هاي سرگرمي اخلاقي را از ديدگاه اسلامي بررسي کرد. اين تحقيق، با روشي توصيفي- تحليلي و تجويزي، در پي يافتن برخي از اين شاخصه ها است تا خلأ دانشي و نظري در اين زمينه برطرف گردد. در اين تحقيق، به اين نتيجه رسيديم که در سبک زندگي اسلامي، براي سرگرمي اصولي کلي مطرح است. اين اصول، با عناصر زمينه اي و ساير مؤلفه هاي سبک زندگي، ارتباط دوسويه دارد. برخي از شاخصه هاي سرگرمي اخلاقي عبارتند از: توحيدگرايي، توجه به قرب الهي، توجه به عالم غيب، واقع گرايي، عقلايي بودن، بيهوده و عبث نبودن، حفظ کرامت انساني در سرگرمي، سرگرم نشدن به گناهان و اعتدال در پرداختن به سرگرمي.کليدواژه ها: سرگرمي، سرگرمي مطلوب، اوقات فراغت، سبک زندگي، سبک زندگي اسلامي.