بررسي فلسفة اخلاق دكارت در يك نگاه

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 20، پاييز و زمستان 1395مسعود اميد / دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تبريز                     masoud_omid1345@yahoo.comچکيدهمسئله مورد توجه اين نوشتار اين است که آيا در تفکر دکارتي، مي‌توان از فلسفة اخلاق سخن گفت؟ آيا فلسفه دکارت درگير مباحثي در فلسفه اخلاق هست؟ پاسخ اين نوشتار به پرسش‌هاي فوق، مثبت است. فلسفه دکارت در تماميت خود، متضمن مباحث مهمي در باب مبادي علم اخلاق است. مي‌توان مباحث متعددي از فلسفة دکارتي را در نظر گرفت که در ذيل فلسفة اخلاق قرار مي‌گيرند، از قبيل نگاه درمانگرانه دکارتي به ساحت‌هاي انساني، مبادي انفعالي و فعال در اخلاق، اخلاق بدن و نفس، مسئلة پيشگيري يا درمان در اخلاق، پيوند متافيزيک و اخلاق، رابطه علوم طبيعي و علم اخلاق، سطوح اخلاق و... . اين نوشتار ضمن توصيف و تحليل اهم مباحث فلسفة اخلاقي دکارت، به بررسي و نقد انديشه‌هاي وي پرداخته است.کليدواژه‌ها: دکارت، فلسفه اخلاق، متافيزيک، اخلاق، سوژه اخلاقي.