نقد احساس‌گرايي آير

سال هشتم، شماره اول، پياپي 21، بهار و تابستان 1396افضل بلوکي / استاديار گروه معارف اسلامي، گرايش اخلاق دانشگاه سيستان و بلوچستان                        boluki1390@gmail.comمحمدعلي مصلحنژاد / عضو هيئت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان                                              moslehn@gamail.comدريافت: 17/03/1396 پذيرش: 11/09/1396چکيدهچيستي حقيقت گزاره‎هاي اخلاقي و اينکه احکام اخلاقي از سنخ قضاياي واقعي است يا اعتباري؛ يکي از مسائل مهم فلسفة اخلاق است. تاكنون ديدگاه‌هاي مختلفي دربارة تحليل گزاره‌هاي اخلاقي ارائه شده است. يكي از ديدگاه‌هاي معروف، كه در زمرة ديدگاه‌هاي غيرشناختي قرار مي‌گيرد، ديدگاه احساس‌گرايي است. هدف اين پژوهش که به روش توصيفي- تحليلي انجام گرفته، اثبات ناکارآمدي احساس‎گرايي آير است که از جمله اولين نظريه‎پردازان اين مکتب مي‌باشد. بي‎اهميت جلوه‎دادن آموزه‎هاي اخلاقي، بيهوده پنداشتن تعاليم وحياني انبياء، نفي استدلال و مشاجرات عقلاني، نسبي‎گرايي و ناموجه دانستن قضاوت و داوري اخلاقي، از جمله نقدهاي وارد بر اين نظريه است که به واسطة انگاره بي‎معنايي مفاهيم و احکام اخلاقي و ذهني انگاشتن آنها، همچنين به واسطه کارکرد صرفاً عاطفي گزاره‎هاي اخلاقي و غيرقابل انتقال بودن آن به مخاطبان به دست مي‎آيد.کليدواژه‌ها: احساس‌گرايي، معناداري، غيرواقع‌نمايي، ارزش اخلاقي، پوزيتيويسم اخلاقي.