ارزيابي شاخصه‌هاي اخلاق حرفه‌اي از منظر علامه طباطبائي در اساتيد دانشگاه فرهنگيان خراسان رضوي از ديدگاه دانشجويان

سال هشتم، شماره اول، پياپي 21، بهار و تابستان 1396مسلم چرابين / عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد نيشابور                                                        moslemch2015@gmail.comزهره مشکي‌باف مقدم / عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان و مدير گروه علوم تربيتي پرديس شهيد هاشمي‌نژاد مشهد z.mmoghadam@gmail.comعاطفه صلواتي / دانشجوي کارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد هاشمي‌نژاد مشهد         a.salavati74@gmail.comفاطمه طلائي بيمرغي / دانشجوي کارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد هاشمي‌نژاد مشهد      Ftalaeib@gmail.comدريافت: 13/04/1396 پذيرش: 05/10/1396چکيدهاز مهم‌ترين متغيرهاي موفقيت يک سازمان، اخلاق حرفه‌اي است. با توجه به اهميت اين موضوع در تربيت معلم، شاخصه‌هاي اخلاق حرفه‌اي را از ديدگاه علامه طباطبائي، بررسي نموديم. جامعه آماري، دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان خراسان رضوي و نمونه آماري، دانشجويان 11 رشتة دبيري، مشاوره و علوم تربيتي پرديس شهيد‌ هاشمي‌نژاد مشهد، سال تحصيلي 95-96 مي‌باشد. روش نمونه‌گيري تصادفي- طبقه‌اي، متناسب با حجم نمونه بود. تحقيق از نوع توصيفي به روش پيمايشي و ابزار پژوهش، پرسش‌نامه بومي‌سازي شده محقق ساخته، روايي پرسش‌نامه از طريق تحليل محتوا و اعتبار آن از طريق آلفاي کرونباخ تحليل تجميعي داده‌ها در نرم‌افزار spss محاسبه و نتايج تفسيري آن بيان شد. نتايج، در حوزة معرفتي اساتيد، از لحاظ توجه به معنويات و امر خودسازي در حد بسيار مطلوب، در حوزة رفتاري، اکثر اساتيد در دو مولفة نظم و انضباط و رازداري در حد بسيار مطلوب، در حوزة گفتاري اساتيد از لحاظ مولفة اجتناب از به کارگيري کلمات سخيف و طنزهاي ناشايست، در حد بسيار مطلوب و در حوزة ظاهري اساتيد، از لحاظ هر دو مولفة لباس و پوشش و بهداشت شخصي در حد بسيار مطلوب ارزيابي گرديدند.کليدواژه‌ها: اخلاق، اخلاق حرفه‌اي معلم، علامه طباطبائي.