شناسايي موانع تحقق تربيت اخلاقي اثربخش در خانواده

سال هشتم، شماره اول، پياپي 21، بهار و تابستان 1396حسن نجفي / دانشجوي دکتري مطالعات برنامه درسي، دانشگاه علامه طباطبائي                                   hnajafih@yahoo.comمحسن غني / كارشناس علوم تربيتي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رهدريافت: 16/ 03/1396 پذيرش: 12/09/1396چکيدههدف اين پژوهش، شناسايي موانع و عوامل آسيب‌زاي تحقق تربيت اخلاقي اثربخش در خانواده است. روش پژوهش توصيفي تحليلي بوده و براي گردآوري داده‌ها، منابع موجود و مرتبط، با استفاده از فرم‌هاي فيش‌برداري از منابع، جمع‌آوري و با شيوه‌هاي کيفي مورد تجزيه‌و‌تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش بيانگر اين است که از مواردي مانند موانع وراثتي و موانع محيطي (تغذيه حرام، رفتار نادرست والدين، تربيت ديرهنگام و عادت ندادن فرزندان به کارهاي نيک در کودکي، تزاحم بين گفتار و رفتار والدين، تعارض بين الگوها، تحقير فرزندان، خشونت و سخت‌گيري والدين، نداشتن برنامه‌ريزي براي استفاده فرزندان از رسانه، عدم توجه والدين نسبت به گزينش دوستان و همسالان فرزند، عدم شناخت والدين نسبت به سطح درک اخلاقي فرزندان) مي‌توان به‌عنوان موانع و عوامل آسيب‌زاي تحقق تربيت اخلاقي اثربخش در خانواده تعبير نمود.کليدواژه‌ها: خانواده، فرزندان، تربيت اخلاقي، موانع اثربخشي.