بررسي تطبيقي اصل آزادي و اصل امر به معروف و نهي از منكر

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 22، پاييز و زمستان 1396 علي احمدي امين / دانشجوي دكتري فلسفة اخلاق تطبيقي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره         ali_20750@yahoo.comدريافت: 09/07/1396 ـ پذيرش: 02/12/1396چکيدهليبرال‌ها در يک نگاه، به دو دسته طرفداران آزادي مثبت و طرفداران آزادي منفي تقسيم مي‌شوند. اصل آزادي اخلاقي در انديشه ليبراليسم با برخي از اصول اخلاقي اسلام نظير امر به معروف و نهي از منکر ناسازگار است. از اين جهت مقايسه اين دو اصل بحث‌برانگيز است. هدف اين پژوهش، که به روش تحليلي و رويکرد تطبيقي انجام شده، بررسي تطبيقي اصل آزادي با اصل امر به معروف و نهي از منكر مي‌باشد. تطبيق دو اصل مذکور حاکي از آن است که پذيرش اصل امر به معروف و نهي از منکر نه تنها به دليل ابتنا بر مباني متقن عقلي از جمله واقع‌گرايي اخلاقي بر اصل آزادي ترجيح دارد، بلکه به جهت مبرا بودن از اشکالات وارد بر اصل آزادي، از آن برتر است.کليدواژه‌ها: امر به معروف، نهي از منکر، آزادي مثبت، آزادي منفي، ليبراليسم.