گستره رذيله رفتاري تقلب، و پيامدهاي آن

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 22، پاييز و زمستان 1396محمد‌تقي سبحاني‌نيا / استاديار دانشگاه قرآن و حديث                                                             mt.sobhany@gmail.comدريافت: 05/07/1396 ـ پذيرش: 23/11/1396چکيده«تقلب» يکي از رذايل رفتاري است که رواج آن در يک محيط انساني، اعم از محيط کار، تحصيل يا در سطح کلان جامعه، تبعات بسيار سنگين و جبران‌ناپذيري به دنبال دارد. آگاهي از پيامدهاي اين رذيله رفتاري، يکي از راهکارهاي منع رواج اين رذيله در جامعه به‌شمار مي‌رود؛ رذيله‌اي رفتاري که ممکن است در صورت استمرار آن، به رذيله اخلاقي تبديل شود. مهم‌ترين انواع تقلب در تحصيل، امور اقتصادي، مالي و تقلب در امور حاکميتي و پست و مقام متجلي مي‌شود. پيامدهاي ناگوار آن، در دو بخش فردي و اجتماعي آشکار مي‌گردد، به گونه‌اي که فرد متقلب بيش از هر کسي متحمل آن خواهد شد. در اين مقاله، با روشي کتابخانه‌اي تلاش شد تا پيامدهاي فردي و اجتماعي آن به تفکيک شناسايي و تبيين شود. در مسير دستيابي به اين مهم، از منابع قرآني و روايي در حد امکان بهره‌گيري شده است.کليدواژه‌ها: تقلب، دروغ، رذايل اخلاقي، آسيب‌هاي اجتماعي، پيامدهاي تقلب.