ورزش و رشد اخلاقي: مروري بر تأثير ورزش‌ها بر تحول اخلاقي

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 22، پاييز و زمستان 1396عليرضا کمال‌الدين / دانشجوي دکتري مدرسي معارف گرايش اخلاق اسلامي، دانشگاه شاهرود               alikamal2002@gmil.comدريافت: 26/06/1396 ـ پذيرش: 17/12/1396چکيدهامروزه اين ايده که ورزش‌ها در اشکال گوناگون خود، مي‌توانند به تحول منش‌هاي اخلاقي و تربيت اخلاقي افراد ياري رسانند، مقبوليتي عام دارد. نگاهي به مباحث اخير در اين زمينه، نشان مي‌دهد که اين ديدگاه، مخالفان جدي دارد. برخي روان‌شناسان ورزش، با اتکاء به يافته‌هاي تجربي در دهه‌هاي اخير، درباره کارکرد اخلاقي ورزش‌ها، دست‌کم در برخي اَشکال آن، ترديدهايي جدي دارند. هدف اين مقاله، مروري اجمالي بر اهم يافته‌هاي تجربي در حوزه تأثير ورزش بر تربيت اخلاقي است. مقاله با روش توصيفي و مروري، به مهم‌ترين تحقيقات تجربي در اين حوزه مي‌پردازد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد که مطالعات تجربي، که عمدتاً در سطح ورزش‌هاي قهرماني و رقابتي انجام شده است، تصويري روشن و مؤثر از تأثير اين‌گونه ورزش‌ها بر تحول و تربيت اخلاقي ارائه نمي‌کند.کليدواژه‌ها: ورزش، شخصيت ورزشي، ارزش‌هاي ورزشي، استدلال اخلاقي، تربيت اخلاقي، پرخاشگري.