معيارهاي اخلاق حرفه‌اي كارگزاران در نظام مديريت شايسته (در پرتو انديشة علوي)

سال نهم، شماره اول، پياپي 23، بهار و تابستان 1397سيداحمد حبيب‌نژاد / استاديار گروه حقوق عمومی و بين‌الملل پردیس فارابی، دانشگاه تهران      a.habibnezhad@ut.ac.ir

زهرا عامري / استاديار گروه حقوق دانشگاه بجنورد      z.ameri@ub.ac.ir

دريافت: 15/9/96 - پذيرش: 13/2/97

چکیده

موازین و معیارهای اخلاق حرفه‌ای، یک الگو و سرمشق واضح از رفتار درست حرفه‌ای پیش روی کارگزاران است که به کارگزاران و فعالان نظام اداری کمک می‌كند در انجام وظایف خود از این الگو استفاده کنند و راه درست را برگزينند. رعايت این معیارها در هر نظام اداری شایسته، امري لازم و ضروري است. براي داشتن هويت اسلامي رفتار حرفه‌اي، مناسب است به شایسته‌ترین نظام اداری اسلامی، یعنی حکومت علوی توسل جست. پرسش اصلی آن است که در حکومت علوی به‌عنوان شایسته‌ترین نظام حکومتی پس از پیامبر، رعایت چه موازینی از اخلاق حرفه‌ای به سبب تصدی مناصب حکومتی و کارگزاری مورد تأکید بوده است؟ هدف آن است که با شناسایی معیارهای اخلاقی حاکم بر رفتار کارگزاران در نظام شایستة علوی، قواعد حاکم بر رفتار کارگزاران و مدیران در نظام‌ها و ساختارهای اداری دیگر را بر همین اساس بنا نهاد و به یک نظام اداری مطلوب در چارچوب اندیشة اسلامی دست یافت. این پژوهش یک مطالعة توصیفی و تحلیلی است و نتایج آن نمایانگر آن است که رعایت موازین اخلاقی در حکومت علوی، در چهار بخش معیارهای کلی حاکم بر رفتار کارگزاران، معیارهای حاکم بر وظایف کارگزاران در برابر مردم، در برابر مقام مافوق و در مقابل کارکنان تحت مدیریت، قابل شناسایی و تبیین است.

کلیدواژه‌ها: اخلاق حرفه‌ای، نظام اداری، کارگزاران، مردم.