بررسي تأثير معنويت بر رفتار اخلاقي در خانواده: واكاواي ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ‌واحد نقده و واحد سولدوز

سال نهم، شماره اول، پياپي 23، بهار و تابستان 1397نادر بهلولی / استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران    

علی هدایت فسندوز / مدرس گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نقده، نقده، ایران      alihediyat1365@gmail.com

مهدی ایمانی حسنلویی / استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نقده، نقده، ایران

دريافت: 10/11/96 - پذيرش: 12/3/97

چکیده

قرآن کریم یک الگوی کامل برای رفتار‌های سالم و اخلاقی در روابط اجتماعی و فردی است و آگاهی اخلاقی منجر به رفتار اخلاقی خواهد شد. هدف اين پژوهش، تبیین تأثیر معنویت بر رفتار اخلاقی در خانواده، در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي ‌واحد بین‌الملل سولدوز و واحد نقده مي‌باشد. روش پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی، و از حیث جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی – همبستگی با استفاده از الگوی معادلات ساختاری است. از جامعة آماری تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، تعداد 302 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش، شامل پرسش‌نامة معنویت پارسیان و دونینگ، و پرسش‌نامة رفتار اخلاقی لوزیر مي‌باشد. به منظور آزمون نیکویی برازش از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی تجزیه‌وتحلیل صورت گرفت. نتایج تحلیل نشان داد، معنویت بر رفتار اخلاقی در خانواده تأثیر مثبت و معناداری دارد. معنویت 39/0 از تغییرات رفتار اخلاقی در خانواده را تبیین مي‌کند. از میان ابعاد معنویت، فعالیت معنوی 29/0، اهمیت اعتقادات معنوی 29/0، خودآگاهی 20/0 و نیازهای معنوی معادل 16/0 از تغییرات رفتار اخلاقی را تبیین مي‌کند. ضریب معناداری مسیر معنویت بر رفتار اخلاقی در خانواده معادل 36/6 مي‌باشد که از مقدار معیار 96/1 بیشتر است.

کلیدواژه‌ها: معنویت، رفتار اخلاقی، خانواده، معادلات ساختاری.